Wattpad

Sign up for Wattpad

Username
Email
Password

Already a Wattpad member? Login

cau 5. noi dung y nghia cap pham tru nguyen nhan va ket qua

Câu 5. Phân tích nội dung cơ bản của các phạm trù nguyên nhân và kết quả. ý nghĩa của việc nghiên cứu các phạm trù này.

Trả lời: Nguyên nhân là sự tác động lẫn nhau giữa các mặt trong một sự vạt hoặc giữa các sự vật với nhau gây ra một biến đổi nào đó.

- Kết quả là một hiện tượng mới xuất hiện có một hoặc nhiều nguyên nhân gây ra.

- Điều k... more > (4 pages)


Part 1 of 1
Tiếng Việt / 0 votes / 0 comments
uploaded by mysoultb
tags / phung thoa van

Recommendations

  1. 5 nguyen nhan va ket qua
  2. Câu 11.Lợi nhuận,tỷ suất lợi nhuận,sự hình thành lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất
  3. Cau4 nguyen nhan ket qua
  4. Câu 11: Qúa trình sản xuất giá trị thặng dư,
  5. Lượng giá trị hàng hóa và các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa

Search

What's Hot | Featured | By Category

home | faq | full web site