Wattpad

cau 5. noi dung y nghia cap pham tru nguyen nhan va ket qua

Câu 5. Phân tích nội dung cơ bản của các phạm trù nguyên nhân và kết quả. ý nghĩa của việc nghiên cứu các phạm trù này.

Trả lời: Nguyên nhân là sự tác động lẫn nhau giữa các mặt trong một sự vạt hoặc giữa các sự vật với nhau gây ra một biến đổi nào đó.

- Kết quả là một hiện tượng mới xuất hiện có một hoặc nhiều nguyên nhân gây ra.

- Điều k... more > (4 pages)


Part 1 of 1
Tiếng Việt / 0 votes / 0 comments
uploaded by mysoultb
tags / phung thoa van

Recommendations

  1. 2. Phân tích hàng hoá và hai thuộc tính của hàng hoá. Ý nghĩa của vấn đề này đối với nước ta hiện na
  2. câu 20 thực chất tích lũy tư bản
  3. Câu 1: Giai cấp công nhân là gì? Làm rõ 2 thuộc tính của giai cấp công nhân?
  4. Câu 11: Qúa trình sản xuất giá trị thặng dư,
  5. nguồn gốc, bản chất và chức năng của tiền tệ.

Search

What's Hot | Featured | By Category

home | faq | full web site