Wattpad

Sign up for Wattpad

Username
Email
Password

Already a Wattpad member? Login

3.Phân tích các tiền đề tư tưởng-lý luận hình thành tư tưởng HCM? (p.1 of 3)

3.Phân tích các tiền đề tư tưởng-lý luận hình thành tư tưởng HCM?
a. Giá trị truyền thống Việt Nam :
- Trong hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã tạo dựng được một nền văn hóa riêng phong phú và bền vững với những truyền thống tốt đẹp và cao quý. Trong đó, những truyền thống văn hóa tiêu biểu nhất tác động đến Hồ Chí Minh gồm:
+chủ nghĩa yêu nước và ý chí bất khuất đấu tranh để dựng nước và giữ nước.
+truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, tương thân, tương ái, "lá lành đùm lá rách" trong hoạn nạn, khó khăn.
+truyền thống lạc quan, yêu đời.
+truyền thống cần cù, dũng cảm, thông minh, sáng tạo, ham học hỏi và không ngừng mở rộng cửa tiếp nhận tinh hoa văn hóa của nhân loại...
- Tư tưởng và văn hóa truyền thống Việt Nam, nổi bật là những truyền thống nêu trên đã tác động sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm của Hồ Chí Minh, chi phối mọi suy nghĩ và hành động của Người. Đây là nguồn tư tưởng, lý luận đầu tiên, là cội rễ sâu xa, bền chặt nhất hình thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh
b. Tinh hoa văn hóa nhân loại
-Những bộ phận tư tưởng và văn hóa nhân loại tác động lớn đến sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh là: tư tưởng và văn hóa

< prev  |  next >
<< start  |  end >>
Part 1 of 1

home | faq | full web site