Wattpad

Sign up for Wattpad

Username
Email
Password

Already a Wattpad member? Login

18. dac diem CNTBDQ (p.1 of 8)

2. Nhung dac diem kinh te co ban cua chu nghia tu ban doc quyen
a) Tap trung san xuat va cac to chuc doc quyen
Tich tu va tap trung san xuat cao dan den hinh thanh cac to chuc doc quyen la dac
diem kinh te co ban cua chu nghia de quoc.
Trong nhung nam 1900, o My, Duc, Anh, Phap deu co tinh hinh la cac xi nghiep
lon chi chiem khoang 1% tong so xi nghiep nhung chiem hon 3/4 tong so may hoi nuoc
va dien luc, gan mot nua tong so cong nhan va san xuat ra gan mot nua tong so san
pham. Su tich tu va tap trung san xuat den muc cao nhu vay da truc tiep dan den hinh
thanh cac to chuc doc quyen. Boi vi, mot mat, do co mot so it cac xi nghiep lon nen co
the de dang thoa thuan voi nhau; mat khac, cac xi nghiep co quy mo lon, ky thuat cao
nen canh tranh se rat gay gat, quyet liet, kho danh bai nhau, do do da dan den khuynh
huong thoa hiep voi nhau de nam doc quyen.
To chuc doc quyen la to chuc lien minh giua cac nha tu ban lon de tap trung vao
trong tay phan lon viec san xuat va tieu thu mot so loai hang hoa nao do nham muc dich
thu duoc loi nhuan doc quyen cao.
Khi moi bat dau qua trinh doc quyen hoa, cac lien minh doc quyen hinh thanh
theo lien ket ngang, nghia la moi chi lien ket nhung doanh nghiep trong cung mot
nganh, nhung ve sau theo moi lien he day chuyen, cac to chuc doc quyen da phat trien
theo lien ket doc, mo rong ra nhieu nganh khac nhau. Nhung hinh thuc doc quyen co
ban la: cacten, xanhdica, torot, congxoocxiom, conggolomerat.
- Cacten la hinh thuc to chuc doc quyen giua cac nha tu ban ky hiep nghi thoa
thuan voi nhau ve gia ca, quy mo san luong, thi truong tieu

< prev  |  next >
<< start  |  end >>
Part 1 of 1

home | faq | full web site