Wattpad

Sao Truc bai Than thoai

Nguồn : Damsan.net

Nhạc phổ bài Thần Thoại

Quy ước:
6: Do 1 --- 6' : Do 2
5: Re 1 --- 5' : Re 2
4: Mi 1 --- 4' : Mi 2
3: Fa 1 --- 3' : Fa 2
2: Sol 1 --- 2' : Sol 2
1: La 1 --- 1' : La 2
0: Si --- 0b: Si giáng
Các số trên cũng là số lỗ cần bịt trên cây sáo Do
Dấu "-" giữa các nốt là dấu luyến


The Myth:
Đoạn 1: 5 1 4 5 5 4 3... more > (1 page)


Part 1 of 1
Tiếng Việt / 0 votes / 3 comments
uploaded by boynd1st
tags /

Download the Wattpad app for your phone and use wattcode 435088 to read this. Or download the standalone book to read offline.

Recommendations

  1. Prince and Princess Evil
  2. [LONGFIC] [Trans] Sweet Library - TaeNy |NC-17| Update Chap 12
  3. [BHTT] Hồng bài thái giám edit
  4. Nhạt nhẽo ký sự
  5. [Bách Hợp Tiểu Thuyết] [Trường Thiên] Mẹ Kế
  6. SS
  7. Nhật lạc vân hi
  8. STCĐ
  9. TH
  10. CHDT

Search

What's Hot | What's New | Featured

home | faq | full web site