Wattpad

Sao Truc bai Than thoai

Nguồn : Damsan.net

Nhạc phổ bài Thần Thoại

Quy ước:
6: Do 1 --- 6' : Do 2
5: Re 1 --- 5' : Re 2
4: Mi 1 --- 4' : Mi 2
3: Fa 1 --- 3' : Fa 2
2: Sol 1 --- 2' : Sol 2
1: La 1 --- 1' : La 2
0: Si --- 0b: Si giáng
Các số trên cũng là số lỗ cần bịt trên cây sáo Do
Dấu "-" giữa các nốt là dấu luyến


The Myth:
Đoạn 1: 5 1 4 5 5 4 3... more > (1 page)


Part 1 of 1
Tiếng Việt / 0 votes / 3 comments
uploaded by boynd1st
tags /

Download the Wattpad app for your phone and use wattcode 435088 to read this. Or download the standalone book to read offline.

Recommendations

  1. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  2. Yêu nhau có khó không ?
  3. G dragon ( BigBang )
  4. 中級から学ぶ - Bài dịch
  5. hotgirl đẹp trai
  6. SS
  7. 中級から学ぶ
  8. CATQHL
  9. TNYTHL
  10. (H văn) NM

Search

What's Hot | Featured | By Category

home | faq | full web site